Vedtægter

§1

Foreningens navn er Holbæk & Omegns Møntklub. Foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune.
Foreningens formål er at fremme interessen for mønter, hvilket søges opnået ved:

1.   Afholdelse af møder med foredrag og forevisning.
2.   I alle retninger at støtte medlemmerne i numismatiske spørgsmål, herunder også auktioner over indkomne mønter.


§2

Som medlem kan optages enhver, som henvender sig til bestyrelsen, og som kan godkendes af denne. I tvivlsspørgsmål kan sagen forelægges på et medlemsmøde.


§3

Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, foreningsåret er fra 1/1 til 31/12, kontingentet betales senest den 14. februar.
Ændring af kontingentet for foreningsåret behandles under “Indkomne forslag” som et fast punkt. Betales kontingentet ikke inden den 14. februar, skal kassereren skriftligt påminde vedkommende om at indbetale beløbet inden 14 dage, sker det ikke slettes vedkommende, og kan kun optages påny efter betaling af det skyldige kontingent og i øvrigt efter de i §2 givne retningslinier.


§4

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer: Formand, kasserer, sekretær, og 2 bestyrelsesmedlemmer, dertil kommer revisor og suppleant.
På valg:

1.   Lige år: Formand og 1 bestyrelsesmedlem.

2.  Ulige år: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

3.  Revisor og suppleant for 1 år ad gangen.


§5

Generalforsamlingen afholdes i januar måned med følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Formanden aflægger beretning.

3.  Kasséren fremlægger regnskabet.

4.  Valg iflg. §4

5.  Indkomne forslag

6.  Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest 1 måned før lovlig indkaldt generalforsamling. Indkaldelse til generalforsamling skal ske
skriftligt mindst 14 dage før afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst 5 medlemmer skriftligt begærer dette, med angivelse af de sager der ønskes forelagt.


§6

Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning eller skriftligt efter dirigentens anvisning.
Skriftlig afstemning dog efter ønske af mindst 5 medlemmer.


§7

Kun på en generalforsamling kan et medlem ekskluderes, og kun når 4/5 af fremmødte stemmer for og bestyrelsen derom har stillet forslag.


§8

Til ændring af love kræves 2/3 af mødte medlemmer stemmer for ændringen.


§9

Foreningen tegnes af foreningens formand og kasserer eller én af disse tillige med 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen er bevilget myndighed til at opkøbe eventuelle mønter til salg til klubbens medlemmer for 2/3 af klubbens formue over 300 kr.


§10

Foreningens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Ikke tilstedeværende medlemmer kan deltage i denne afstemning ved skriftligt at indsende deres stemme til bestyrelsen, til vedtagelse af forslag kræves 4/5 af stemmer for. Foreningens eventuelle formue ved opløsning tilfalder møntsamlingen på museet for Holbæk og Omegn.


Uændret 6. Januar 2011 men praktisk udvidet til 2 suppleanter.

Senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 4. oktober 2007

Forrige ændring skete på generalforsamlingen 14. august 2001